PNI Europe | grondleggers klinische psychoneuroimmunologie

Curriculum

PNI 2

Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

Klik hier voor locaties, data, prijzen en inschrijven

7. Egoïstisch brein, egoïstisch immuunsysteem, egoïstisch metabolisch systeem en het egoïstische voortplantingssysteem - HPG-bereikte
8. Diagnose I + Diagnose II
9. Organen II (hart, longen, nieren en huid)
10. Beweging en voeding
11. P in PNI - oplossingsgerichte korte therapieën, persoonlijkheid en reframing
12. Integratie van twee jaar kPNI

Module 7

Integratie jaar 1

Dag 19

09:00 - 10:30

Integratie jaar 1; vragen, openstaande thema’s, gaten opvullen.

10:30 - 12:30

Theorie examen jaar 1; multiple choice

13:30 - 17:00

Het egoïstische brein; de basis van 50% van alle ziektebeelden en vooral van overgewicht en diabetes type II.

Dag 20 (Casus)

09:00 - 12:30

Het egoïstische immuunsysteem; hoe het immuunsysteem het lichaam naar haar hand kan zetten. Immunologische strategieën als contrastrategieën voor stopsignalen. De film-geneeskunde.

13:30 - 17:00

Het egoïstische immuunsysteem; diagnostiek o.b.v. immunologische strategieën en behandeling. Leptineresistentie, cortisolresistentie, acerylcholine deficiëntie, de diagnose en behandeling.

Dag 21

09:00 - 12:30

Het egoïstische metabole systeem. Hoe spieren en vet de dominantie van het hele lichaam kunnen overnemen. En het hart; een pure uitvoerder maar geen ‘keuze’ orgaan. Aandoeningen veroorzaakt door het metabole systeem. Diagnose en behandeling.

13:30 - 17:00

Het 'egoïstische' reproductiesysteem. De hypothalamus-hypofyse-gonaden as. Menstruatieproblemen, premenstrueel syndroom, polymorfismen, diagnostiek en behandeling.

The brain is the most important organ in the human body; at least that is what the brain thinks. Anoniem
Inhoud

Deze module integreert de eerste zes modules van het eerste studiejaar via het concept van selfish organen, te weten: het egoïstische brein, het egoïstische immuunsysteem en het meest egoïstische metabole systeem. Nu worden de tot nu toe bekende strategieën besproken waarmee de verschillende systemen zichzelf in stand houden op zowel anatomisch als functioneel niveau.

Normaliter zouden alle drie systemen in harmonie moeten samenwerken, terwijl deze samenwerking gestoord is bij mensen die lijden aan chronische ziektebeelden. De manier waarop één van de systemen de dominantie overneemt leidt tot bepaalde aandoeningen die dan ook geschakeerd worden onder de noemer selfish brain disorder, selfish immune system disorder of selfish metabolic system disorder. Verder zal de methodiek om stoornissen van de drie systemen in kaart te brengen in de diepte behandeld worden.

Een aantal aandoeningen, waaronder Hashimoto, depressie en burnout, zullen specifiek besproken worden aan de hand van de vijf metamodellen. Vanaf deze module zul je tijdens de opleiding als student kPNI de rol van therapeut op je nemen door de aanwezigheid van minimaal drie reële patiënten. Deze patiënten worden van tevoren geselecteerd op complexiteit, waardoor het voor de studenten te verhapstukken is. Daarnaast wordt het reproductieve systeem nieuw geïntroduceerd als egoïstisch. Daarom speelt de HPG-as een belangrijke rol op de laatste dag van deze module. Het premenstruele syndroom en andere stoornissen van de HPG-as worden zowel theoretisch als praktisch besproken en met een therapieprotocol afgerond.

Leerdoelen
 1. Je kent de drie supersystemen en weet van de meest voorkomende ziektebeelden op basis van klinisch-chemische en functionele parameters tot welk(e) supersyste(e)m(en) ze behoren.
 2. Je behandelt cliënten door één of meerdere supersystemen te beïnvloeden.
Tools and skills

Alle vijf metamodellen worden binnen deze module gebruikt als basis voor de integratie van het eerste jaar. Het leren benutten hiervan bereidt je voor om jaar 2 in te gaan; een jaar waarin de patiënt als individu centraal staat, terwijl het eerste jaar vooral ging op overkoepelende processen en concepten. Een belangrijke vaardigheid die je tijdens deze module eigen gaat maken is de capaciteit om de juiste therapiekeuze te doen aan de hand van de identificatie (via functionele en klinische parameters) van het dominerend egoïstisch systeem en de gestoorde werkingsmechanismen.

Module 8

Diagnostiek 1

Dag 22

09:00 - 12:30

Diagnostiek binnen de kPNI. Een basisanamnese die overgaat in een metamodel-anamnese. Praktijk en meer praktijk.

13:30 - 17:00

Praktijk en praktijk en praktijk. Metamodellen, werkingsmechanismen en de capaciteit om alles met elkaar te verbinden. PNI op het hoogste en mooiste niveau.

Dag 23

09:00 - 12:30

Diagnostiek. Het gebruik van vragenlijsten en de ontwikkeling van netto-symptomen en functionele parameters. Praktijk en een beetje theorie.

13:30 - 17:00

Diagnostiek; toegevoegde testen, interpretatie en de stap naar kPNI behandelvormen. Wanneer wat en wanneer juist niet. Het kennen en herkennen van je grenzen als ethisch functionerend arts en therapeut.

Dag 24

09:00 - 12:30

Klinische chemie; basiswetten, sensitiviteit en specificiteit. De interpretatie maakt het verschil. Wat, wanneer en hoe.

13:30 - 17:00

Werkingsmechanismen diagnostiek. Insuline, cortisol, leptine, low grade inflammation, de HPA-as, schildklier enz.

De juiste therapiekeuze is een overwinning; het maken van de juiste kPNI diagnose een kunst. Anoniem
Inhoud

Deze modules gaan over de manier waarop een klinisch PNI-diagnostisch proces wordt uitgevoerd. Basis voor dit proces is het gebruik van de vijf metamodellen die zowel oorzakelijke als therapeutische kracht hebben. Daarnaast worden zowel functionele als klinisch chemische parameters in de praktijk gebracht waardoor je leert om gestoorde werkingsmechanismen (pathofysiologische processen) op betrouwbare en valide wijze in kaart te brengen.

Het derde thema dat tijdens deze modules een belangrijke rol speelt is de manier waarop anamnestisch vragen behoren te worden gesteld, samengevat als communicatievaardigheden. Door de combinatie van meerdere diagnostische instrumenten komen we tijdens deze modules tevens tot het gebruik van specifieke kPNI interventies zoals solution focused brief therapy, intermitterende interventies en mindfulness.

Een laatste thema wat tijdens deze modules behandeld wordt is de wijze van het gebruik van epidemiologie. Epidemiologische studies helpen bij het inventariseren van de risicofactoren die horen bij een bepaald ziektebeeld.

Leerdoelen
 1. Je voert een diagnostisch proces uit dat gebaseerd is op de 5 metamodellen en de 12 werkingsmechanismen.
 2. Je communiceert oplossingsgericht en gebruikt technieken als reframing en deep learning technieken.
 3. Je kiest en gebruikt de juiste toegevoegde testen om tot een optimale waarschijnlijkheidsdiagnose te komen.
Tools and skills

Deze modules zijn hoofdzakelijk praktisch dus leer je verschillende vaardigheden: communicatievaardigheden zijn daar een groep van, net zoals de capaciteit om het juiste toegevoegde onderzoek aan te kunnen vragen (klinisch chemisch onderzoek, specialistisch onderzoek). De belangrijkste vaardigheid die je leert is het herkennen van je grenzen. Werktuigen die aangeboden worden zijn gevalideerde vragenlijsten, symptoomlijsten (functionele parameters) en klinisch chemisch onderzoek.

Module 9

Organen II – alle verbonden met de P van PNI

Dag 25

09:00 - 12:30

De darm en de huid; evolutionaire aspecten, het Enteric Nervous System, de darm-hersen-as en de microbiota. De huid-hersen-as. Specifieke interventies.

13:30 - 17:00

Het cardiovasculair systeem. Evolutionaire aspecten, het hart als belangrijkste thermoregulator, hartinsufficiëntie, arteriosclerose.

Dag 26 (Casus)

09:00 - 12:30

Vervolg cardiovasculair systeem. Risicofactoren, diagnose en behandeling; lifestyle-interventies en het herstel van mitochondriale functies en het aantal mitochondriën.

13:30 - 17:00

De nieren; evolutionaire aspecten, anatomie, fysiologie. Nierinsufficiëntie, blaasontsteking. Behandeling en diagnose.

Dag 27

09:00 - 12:30

De longen; evolutionaire aspecten, astma, COPD als evolutionaire littekens. Diagnose en behandeling.

13:30 - 17:00

Organen; vragen, casussen en praktijk. Metamodellen, filmgeneeskunde.

Je bent pas echt doof als je niet naar je hart luistert. Anoniem
Inhoud

Deze module gaat over de organen die samen het metabole systeem vormen en wel te weten het hart, de longen en de nieren. De fysiologische functies worden eerst besproken vanuit evolutionair denken om daarna de pathofysiologie in de diepte te behandelen. Metabole aandoeningen zijn nog steeds nummer 1 op de lijst van doodsoorzaken en vragen om een nieuwe zienswijze om ten eerste de preventie te waarborgen en ten tweede om secundaire preventie te kunnen bewerkstelligen.

Vele ziektes van metabole organen vinden hun oorsprong in een chronische ontsteking van de hypothalamus en dominante van het selfish immune systeem. De kennis over deze interacties is essentieel om mensen met aandoeningen van het hart,- vaat,- long,- nierstelsel te kunnen begeleiden en deze kennis wordt dan ook aan u overgedragen. Centraal in deze module staat de werking van het zeer complexe renine, angiotensine, aldosteronsysteem.

Daarnaast wordt ook de huid als orgaan binnen deze module behandeld. Aandoeningen zoals psoriasis, eczeem en neurodermatitis hebben niet alleen een immunologische component, maar zeker ook een metabole. Tevens dient dit laatste thema als voorloper voor de volgende module waarin onder meer het kind een centrale rol speelt.

Leerdoelen
 1. Je weet hoe organen werken, waarom ze bestaan en hoe ze met elkaar verbonden zijn via de hypothalamus-hypofyse-as.
 2. Je diagnosticeert veel voorkomende aandoeningen van de interne organen m.b.v. valide meetinstrumenten.
 3. Je behandelt cliënten met verwaarloosde of door hyperactivatie beschadigde organen met kPNI-interventies die zorgen voor herverdeling van energie.
Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat je leert te gebruiken binnen deze module is het instrument om het bioritme van het RAA-systeem te kunnen meten. Er is geen orgaansysteem zo gevoelig voor stoornissen van het bioritme dan het metabole systeem. Ook het gebruik van functionele parameters horen tot de aangeboden werktuigen van deze module, terwijl op het niveau van vaardigheden solution focused brief therapy verder getraind wordt in verband met de persoonlijkheidskenmerken die behoren bij de gevoeligheid voor de ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden.

Module 10

Voeding en Beweging

Dag 28

09:00 - 12:30

Voeding en beweging; de optimale combinatie voor primaire en secundaire preventie. Type beweging, myokinen en evolutionaire aspecten.

13:30 - 17:00

Bewegings,- en voedingseffecten op neurologische, immunologische en psychologische processen. PNI op het hoogste niveau.

Dag 29 (Casus)

09:00 - 12:30

Voeding en beweging; auto-immuunziekten.

13:30 - 17:00

Voeding en beweging; fibromyalgie, burnout, chronische vermoeidheid en depressie.

Dag 30

09:00 - 12:30

Voeding en beweging; protocol voor mensen met cardiovasculaire aandoeningen, overgewicht en depressie.

13:30 - 17:00

Voeding en beweging; uitvoering en ontwikkeling van bewegingsplannen; gebruik van hartfrequentie variabiliteit, bloeddruk, melkzuur en hartfrequentie als diagnostiek en monitorisering.

The sedentary lifestyle is a disease itself; the sedentary death syndrome. Frank W. Booth
Inhoud

Deze module gaat over de impact van beweging en voeding op gezondheid en ziekte. Eerst wordt de theorie over beweging en de impact van het zittende leven in de diepte verklaard. Daarna ligt het accent vooral op beweging als medicijn toegepast op mensen die lijden aan aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hart,- en vaatziekten, auto-immuunziekten en diabetes.

Een belangrijk thema tijdens deze module is niet alleen dat men zou moeten bewegen, maar zeker ook waarom mensen niet voldoende bewegen en neigen tot een zittend leven. Dit laatste thema kan alleen maar behandeld worden vanuit een evolutionair perspectief. Ook in deze module komen er twee reële patiënten met aandoeningen die horen bij de inhoud van deze module. Uiteindelijk leer je hier om voeding en beweging met elkaar zo te combineren dat deze gezamenlijk een krachtig preventief en curatief wapen vormen.

Leerdoelen
 1. Je ontwikkelt in samenspraak met cliënten een optimaal voedings,- en bewegingsplan dat één of meerdere werkingsmechanisme beïnvloedt.
 2. Je weet per ziektebeeld welk universeel bewegingsprogramma een positieve invloed heeft.
 3. Je weet welke invloeden voeding, beweging en suppletie hebben op de werkingsmechanismen.
Tools and skills

De te leren vaardigheden binnen deze module liggen op het gebied van het kunnen meten van de conditie van de patiënten om daarmee in staat te zijn een optimaal trainingsschema, gecombineerd met een voedingsprogramma op te kunnen stellen, zowel als cure en care maatregel. Een belangrijk werktuig dat je leert te gebruiken is het vaststellen van de heart rate variability en daarmee de werking van o.a. het parasympatisch zenuwstelsel.

Module 11

Psychologie binnen de klinische PNI

Dag 31

09:00 - 12:30

De P in de PNI; basiskennis en introductie in verschillende technieken verlopend van NLP, via systemische tot en met strategische psychologie. Evolutionaire psychologie.

13:30 - 17:00

De behandeling van meta-emoties en meta-gedachten; solution focused brief therapy en reframing.

Dag 32 (Studenten zelf zijn casus)

09:00 - 12:30

Acceptance commitment Therapy en Mindfulness; krijg controle over interoceptieve gevoelens zoals pijn, moeheid en triestheid.

13:30 - 17:00

P (+N+e+I)-interventies bij bepaalde aandoeningen en verstijvende meta-emoties en gedachten; expressive writing, schaamte, schuld, hopeloosheid, hulpeloosheid.

Dag 33

09:00 - 12:30

De P van persoonlijkheid; de persoonlijkheid kiest de ziekte.

13:30 - 17:00

Specifieke interventies; de combinatie van voeding, beweging en psychologie. Systemische geneeskunde – de behandeling van de 'black box'.

Om te kunnen leven moet men eerst geleerd hebben om negen keer dood te kunnen gaan. Dr. Leo Pruimboom (2002)
Inhoud

Deze module is gevuld met psychologie en psychiatrie vanuit een evolutionair perspectief. Niets heeft zoveel invloed op de mens als zijn/haar gedachten en gevoelens. De manier waarop we zijn, denken en voelen is sterk beïnvloed door onze evolutionaire achtergrond en vele problemen kunnen daar ook op teruggehaald worden.

Tijdens deze module wordt er uitgebreid aandacht besteed aan evidence based technieken van verschillende psychologische scholen. Vanuit de identificatie van meta-emoties (schuld, schaamte) en meta-gedachten (voor mijn probleem bestaat geen oplossing) worden technieken gekozen om meta-problemen te veranderen en daarmee mensen opnieuw in beweging te krijgen. Hulpeloosheid en hopeloosheid zijn twee meta-problemen die ervoor zorgen dat mensen niets meer doen om hun gezondheid te verbeteren. Het aanboren van nieuwe wegen via o.a. reframingstechnieken en neuropsychologische technieken geeft mensen opnieuw een keuze.

Als je in staat bent om de hypothese waardoor de patiënt is vastgelopen te ondermijnen, dan kan de patiënt in ieder geval gaan twijfelen aan haar/zijn overtuiging. Daarmee komt de patiënt, nogmaals, weer in beweging. Het gaat immers om klinische psychoneuroimmunologie en om geneeskunde die werkt.

Leerdoelen
 1. Je past de juiste psychotechniek toe op basis van het vijf componenten model en het tekstcontext-concept.
 2. Je identificeert meta-emoties en meta-gedachten en bent in staat om die bij je patiënt te veranderen waardoor de patiënt nieuwe resources aanboort.
 3. Je bent in staat om je grenzen te bepalen op het niveau van de P in de kPNI. Ben je niet meer in staat om je patiënt in beweging te brengen dan weet je dat de patiënt door iemand anders geholpen dient te worden.
Tools and skills

De metamodellen tekst/context, de vijf componenten en transgenerationele factoren staan als werktuigen centraal in deze modules. Tal van technieken worden u aangeboden en in de praktijk ook eigen gemaakt. Vergeet niet; de persoonlijkheid kiest de ziekte en de verandering is de oplossing.

Module 12

Integratie

Dag 34

09:00 - 12:30

Het opvullen van gaten. Het opnieuw leggen van verbindingen.

13:30 - 17:00

Filmgeneeskunde; het maken van een film op diagnostisch en therapeutisch niveau.

Dag 35 (2 Casussen)

09:00 - 12:30

2 patiënten

13:30 - 17:00

2 patiënten

Dag 36

09:00 - 12:30

Praktijkontwikkeling, marketing en communicatiemiddelen.

13:30 - 17:00

Examentraining, nogmaals het gebruik van metamodellen, werkingsmechanismen, diagnostiek, motivatie, therapietrouw-training.

17:00 - 17:30

Laatste vragen en opmerkingen. Introductie naar het +1 jaar als master voor mensen met een bachelor graad in gezondheidswetenschappen. Andere mensen kunnen het +1 jaar volgen zonder recht op de master titel.

Alleen een integrale manier van denken kan leiden tot een andere (nog) betere wereld; kPNI als levensfilosofie. De docenten binnen de kPNI
Inhoud

Ook nu integreren we twee jaar kPNI. Alleen een integrale manier van denken kan onze zo complexe wereld in kaart brengen en eventueel zorgen voor duurzame veranderingen. De groenen willen graag de natuur beschermen, de rechtsen de economie en de Partij voor de Dieren wil eigenlijk dat we alleen nog planten eten. Volgens de kPNI heeft iedereen gelijk en is een consensus altijd mogelijk.

Het leren observeren vanuit meer dan drie gezichtspunten is dan ook een vereiste om echt grote problemen op te kunnen lossen. Daarbij is het een vereiste om niet alleen te weten wat veranderd behoort te worden, maar ook hoe dat werkt (werkingsmechanismen) en waarom het werkt zoals het werkt. Aan deze drie eisen voor een filosofie wordt door de kPNI volgens PNI Europe meer dan voldoende voldaan.

Leerdoelen
 1. Je bent een psychoneuroimmunologisch denkend, voelend, gedragend en werkend mens geworden.
 2. Je bent een klinisch PNI-therapeut die in staat is om alle metamodellen, werkingsmechanismen en risicofactoren in kaart te brengen bij een groot aantal mensen die lijden aan verschillende ziektebeelden. Je past PNI-interventies toe op een verantwoordelijke manier en altijd met inachthouding van je persoonlijke en ethisch grenzen.
Tools and skills

Alle instrumenten en vaardigheden ontwikkeld in twee jaar reizen door en met de klinische PNI volgens PNI Europe.

Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Gratis Webinar

De beste sporter(s) nog beter maken

Loading...
Ontdek hoe je het Emotional Motor System (EMS) van je lichaam inzet om tot betere prestaties te komen.

Het EMS zorgt voor remming, want we zijn geremde organismes; we zijn geremd in alles. In de groei, in het gebruik van onze spieren, in het gebruik van de nieren. Die remming is er zodat je reserves houdt. Wat nu als je die reserves wil aanspreken, om tot betere prestaties te komen? We moeten leren om het EMS te gebruiken op de momenten dat we het nodig hebben. Dat kan je trainen, via externe en via interne prikkels. En dát is de manier waarop je de beste nóg beter kan maken.

Op 18 mei, tijdens de 1 uur durende gratis webinar vertellen Dr. Leo Pruimboom, Wouter Vanhuysse en Thomas Dhavé hoe je kPNI kan inzetten om betere (sport)resultaten te bereiken.

- 18 mei van 20.30 tot 21:30 uur
- gratis webinar (via Zoom)
- terugkijklink alleen voor deelnemers

Videolezingen: The Human Microbiome

De video's zijn alleen per stuk te bestellen en af te rekenen. Maak hieronder je keuze.

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *

Last minute beschikbaarheid voor Intermittent Living

Breng met Leo een hele week door in Gorbea Natural Park, Spanje en leef volgens de filosofie van Intermittent Living.

Er zijn nog twee plekken beschikbaar gekomen, dus wil je deze 'life changing ervaring' niet missen schrijf je nú in!

Loading...
Hotel Etxegana, Gorbea Natural Park in Spanje

Wegen Leo Pruimboom en Natura Foundation scheiden zich.

Nieuws - 1 september 2019

Hallo alle studenten, ex-studenten en toekomstige studenten,

Jullie weten allemaal waarschijnlijk al dat ik me gescheiden heb van Natura Foundation. Dat is in super goede stijl gedaan met maar 1 doel; de PNI de aandacht geven die het verdient. We gaan verder met groeien en nog meer evidence based worden. Onze wetenschappelijke commissie is zeer krachtig en dat heeft zijn weerslag op nog meer kwaliteit. Tot gauw bij een nieuwe cursus, een nascholing of als Intermittent Living Coach.

Leo Pruimboom

Maak kans!

Op een gratis plaats binnen de opleiding tot Intermittent Living Coach!

Bij inschrijving voor kPNI 1 of kPNI 2 ding je, via een loting door een onafhankelijke instelling, mee naar een gratis plaats voor de opleiding Intermittent Living Coach.

De opleiding wordt geheel intern verzorgd. Dit betekent dat de opleiding plaatsvindt in een hotel en dat je zowel theoretisch als praktisch een echte Intermittent Living coach wordt.

Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor de opleiding kPNI!

Meer informatie over de opleidingen

Let op: één gratis deelnemer per Intermittent Living Coach opleiding in België of Nederland.

Locaties en data

Lopende opleiding PNI Plus Master

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
www.woudschoten.nl

Data
Module 4: 2, 3 & 4 sep 2019
Module 5: 7, 8 & 9 okt 2019
Module 6: 16, 17 & 18 dec 2019

--

Locatie
Mauritz Grand Café | Restaurant, Hotel, Salon
Landpoortstraat 24
4797 AN Willemstad
www.mauritzwillemstad.nl

Datum
Module 6: 17, 18 & 19 sep 2019

Bel mij terug

Vragen?

Leo belt je met plezier terug.
Privacyvoorwaarden *

Boeken als spreker