PNI Europe | grondleggers klinische psychoneuroimmunologie

Klinische Psychoneuroimmunologie

3-jarige opleiding

Met deze opleiding krijg je fundamenteel inzicht in complexe werkingsmechanismen en worden alle lichamelijke systemen met elkaar verbonden. Er wordt tijdens de opleiding altijd rekening gehouden met drie basisnoodzaken van therapeuten en artsen: 1. Hoe werkt het? 2. Wat kan ik ermee doen? 3. Waar komt het vandaan (wetenschappelijke achtergrond)?

Informatie jaar 1 (kPNI1) Informatie jaar 2 (kPNI2) Informatie jaar 3 (kPNI3)

Download het stappenplan (PDF)

voor de opleiding klinische PNI en de master klinische PNI

Deze gids geeft richting aan de te volgen stappen en minimale voorwaarden voor vervolgstappen om de opleidingen succesvol te kunnen afronden. Elke stap staat voor een fase binnen de opleiding(en) en wordt gekenmerkt door vereisten waaraan de student of zijn resultaten moet voldoen.

Loading...

Inleiding

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig.

Dat is precies wat de opleiding Klinische Psychoneuroimmunologie je aanreikt.

Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied.

Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut heb je daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen.

Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief en sluit optimaal aan bij jouw eigen medische achtergrond.

Accreditatie

Klinische Psychoneuroimmunologie is als opleiding geaccepteerd door;

KTNO BATC NWP MBOG VBAG NVST
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Master van de Universiteit van Salamanca

Universidad Pontifice de Salamanca

De opleiding bestaat uit drie jaar. De eerste twee jaar, bij afsluiting met een voldoende (6) voor het praktijkexamen in het tweede jaar en het theorie-examen van het eerste jaar, geeft het recht de titel 'therapeut in de klinische PNI' te gebruiken.

Het derde jaar geeft na correcte afsluiting (zie examenprocedure) en bij het voldoen aan de andere gestelde eisen recht op de titel 'master in klinische PNI' van de Universiteit van Salamanca (Universidad Pontifice de Salamanca).

Het examen van het masterjaar bestaat uit een multiplechoice-examen van 50 vragen.

Deze master is een master 'propio' van de Universiteit in samenwerking met PNI Europe en heeft een geldigheid voor de hele wereld.

Voor verdere informatie, zie mastertitel.

Loading...

Beschrijving van de opleiding

Doelstelling

De doelstelling van deze studie is het opleiden van zoveel mogelijk therapeuten en artsen in de klinische PNI (kPNI), zo ontwikkeld sinds 32 jaar door Dr. Leo Pruimboom en zijn docenten wereldwijd. Daarmee kunnen veel meer patiënten en cliënten geholpen worden op een echte integrale manier; kPNI geeft de mogelijkheid om vanuit het concept van ‘filmgeneeskunde’ zowel de oorzaken als de black box van zelfs complexe ziektebeelden te identificeren en op optimale wijze te beïnvloeden. Daarnaast is een tweede, maar niet minder belangrijk, doel het kunnen aanbieden van een uniek concept ter preventie van allerlei voorkombare ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht.

En let wel, kPNI is geen alternatieve geneeskunde, maar een evidence based wetenschap met een heel duidelijk centraal motto; 'De enige echte geneeskunde, is geneeskunde die werkt’.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde medische of paramedische opleiding vereist. Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op hbo-niveau of medische basisvakken plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Ook worden mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende opleiding tot personal trainer hebben genoten of een opleiding osteopathie hebben gedaan toegelaten. Voor toelating tot het derde jaar zie mastertitel.

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur bedraagt 36 lesdagen opgedeeld in 12 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk. Het +1 Master jaar bestaat tevens uit 18 contact dagen verdeeld over (normaliter) 6 modules van 3 dagen binnen maximaal een kalenderjaar (zie mastertitel).

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 194 uur per 18 lesdagen, waarvan 144 contacturen. In totaal omvat de studie dus 388 uur waarvan 288 contacturen. De overige uren zijn zelfstudie-uren die worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof. Iedere module wordt begeleid met een kleine huisopdracht om te zorgen dat het geleerde u ook werkelijk bijblijft. Het derde jaar heeft een grotere studiebelasting (zie mastertitel).

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO.

Klassensterkte

Er wordt gestreefd naar een klassensterkte van 25 - 45 studenten

Taal

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Lesruimte

PNI Europe streeft naar een lesruimte die zich bevindt in een groen gebied. Natuur heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en dat betekent dan ook dat de uren die men doorbrengt op een opleiding de gezondheid behoort te ondersteunen. Onderwijstools die gebruikt worden zijn powerpointpresentaties, active learning by learning-opdrachten, een whiteboard en Kahoot-opdrachten. In Nederland en België wordt tevens een 'kPNI-lunch' verzorgd.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor alle modules wordt in digitale vorm aangeboden. Daarnaast krijgen studenten een naslagwerk ter ondersteuning van iedere module. Er wordt overigens niet van de studenten verwacht dat zij het naslagwerk uit het hoofd leren; het is een naslagwerk. Daarvoor is de reikwijdte van de klinische PNI veel te groot. Het naslagwerk fungeert als een bodem voor alles wat tijdens de opleiding wordt behandeld. Het naslagwerk biedt, tezamen met het digitale lesmateriaal, een uitstekend medium om tijdens de zelfstudie de kPNI op zo’n hoog niveau te brengen dat je in staat bent om mensen in hun totaal te behandelen en ook, misschien nog belangrijker, in staat bent om je grenzen te kennen. Verder krijg je 5 wetenschappelijke artikelen per module aangeboden in een volgorde van belangrijkheid van 1 tot en met 5.

Website

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot het afgesloten gedeelte van de website van PNI Europe. Hier kun je de hand-outs en artikelen naar behoefte downloaden. Daarnaast is er een aula voor studenten (een digitale bibliotheek) en een interactief forum.

Examinering/afronden van de opleiding

Het is niet verplicht om aan de examens deel te nemen. Om een diploma of mastertitel te halen is deelname en met succes afleggen van de examens wel veresit. Als de student tenminste 80% van alle lessen heeft gevolgd ontvangt hij of zij een deelnamecertificaat en is daarmee kPNI therapeut. Als je examen wilt afleggen dan kun je je aanmelden via een inschrijfformulier. Op het examen is de richtlijn van PNI Europe van toepassing die op de website van PNI Europe te vinden is. Om aan het examen te mogen deelnemen moet de student 80% van alle modules hebben gevolgd. De kosten van het examen worden aangegeven op de website.

Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. In module 1 van jaar 2 wordt jaar 1 geëxamineerd via een multiple choice examen van 30 vragen. Na afloop van jaar 2 volgt een praktijkexamen met een reële patiënt plus een theoriexamen van weer 30 multiplechoicevragen. Het praktijkexamen is een werkelijke patiënt binnen een reële klinische PNI consultatie. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel "Therapeut in de klinische psychoneuroimmunologie" worden gevoerd. Het niet slagen voor de examens van jaar 1 en 2 heeft geen andere gevolgen dan dat de student, op een nader te bepalen tijdstip, een herkansing kan krijgen. Slaag je niet voor één van deze examens dan kun je toch gewoon met de opleiding doorgaan. Om in aanmerking te komen voor het masterjaar moeten de examens met voldoende zijn beoordeeld. Men kan de master ook nog beginnen als een herkansing voor 1 of meerdere examens is aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor de mastertitel zijn de diploma's voor de eerste twee jaar vereist.

Competenties van de klinisch PNI-therapeut

Het competentieprofiel voor de klinisch PNI-therapeut valt onder te verdelen in zeven competenties namelijk: klinisch PNI handelen, communiceren, sociaal handelen, professioneel handelen, organiseren, kennis delen en wetenschap beoefenen (vanaf jaar 3) en samenwerken (vanaf jaar 3).
Download hier het volledige competentieprofiel van de kPNI-therapeut (pdf, 12 pagina's)
.

Ontwikkeling van de opleiding

PNI Europe en haar wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleiding; iedere drie maanden is er een commissie-overleg waardoor wij continu up to date blijven. De commissie bestaat uit Prof. Dr. Marion Raab, Prof. Dr. Frits Muskiet, Tom Fox, Daniel de la Serna, Itziar Hernandez en Dr. Leo Pruimboom.

Opleidende instantie

Alle onderdelen van de opleiding worden verzorgd door docenten van PNI Europe en/of door docenten van partners van PNI Europe op door PNI Europe geselecteerde locaties.

Kosten

De opleiding kost €3.450 per jaar. Betaling kan geschieden in 1 keer of in 4 of 10 termijnen. Betaling geschiedt via creditcard of bankoverschrijving. Alle Nederlandse studenten krijgen bij aanvang van de opleiding het boek van Leo Pruimboom cadeau (per opleiding van 2 + 1 jaar natuurlijk maar één keer).

Betalingstabel
SubtotaalTotaal
1 termijn€3.450€3.450*
4 termijnen€862,50€3.450*
10 termijnen€345€3.450*


* Inclusief inschrijvingsgeld.
Er wordt geen btw in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden

Zie algemene leveringsvoorwaarden

Lesuren

De lessen worden per lesdag volgens dit schema gegeven:

TijdslotActiviteit
09:00 - 11:00Theorie en/of praktijk
11:00 - 11:15Koffiepauze
11:15 - 12:30Theorie en/of praktijk
12:30 - 13:30Lunchpauze
13:30 - 15:00Theorie en/of praktijk
15:00 - 15:15Koffiepauze
15:15 - 17:00Theorie en/of praktijk
17:00 - 17:15Knowledge test
17:15 - 17:30Vragen en opmerkingen


Opmerkingen:

1) De lessen (sessies) worden elke 30 minuten onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om te voorkomen dat zij door lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen.

2) De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijsniveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken.

3) Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar.

4) Waar mogelijk wordt verschillende keren een kooksessie georganiseerd. Dit kan ook een avondcatering zijn om gezamenlijk te discussiëren en een hechte gemeenschap te worden.

Veelgestelde vragen

Curriculums en praktische informatie

Ieder jaar bestaat uit zes modules. Let op; psychologische verbindingen worden steeds gelegd in iedere module. Dit geldt ook voor neurologische, endocrinologische en immunologische verbindingen.

Jaar 1
 1. Inleiding + Kenmerkende Grondbeginselen + Laaggradige Ontsteking + Lekke barrières + Diagnostiek.
 2. Evolutionaire geneeskunde.
 3. Neuro-endocrinologie.
 4. Immuunsysteem.
 5. Wondgenezing, pijn, bindweefsel, resoleomics.
 6. Organen I (botten, alvleesklier, lever).
Jaar 2
 1. Egoïstisch brein, egoïstisch immuunsysteem, egoïstisch metabolisch systeem en het egoïstische voortplantingssysteem - HPG-bereikte.
 2. Diagnose I + Diagnose II.
 3. Organen II (hart, longen, nieren en huid).
 4. Beweging en voeding.
 5. P in PNI - Oplossingsgerichte korte therapiën, persoonlijkheid en reframing.
 6. Integratie van twee jaar kPNI.
+1 Master Jaar

Word participant van de master 'propio' van de Universidad Pontifice de Salamanca (UPSA), Spanje. Deze master is goedgekeurd door de Universiteit zelf en geeft u toestemming voor het voeren van de titel ‘Master in klinische Psychoneuroimmunologie’.

Biology is nothing without evolution and medicine is nothing without biology.

Theodosius Dobzhansky

Download het stappenplan (PDF)

voor de opleiding klinische PNI en de master klinische PNI

Deze gids geeft richting aan de te volgen stappen en minimale voorwaarden voor vervolgstappen om de opleidingen succesvol te kunnen afronden. Elke stap staat voor een fase binnen de opleiding(en) en wordt gekenmerkt door vereisten waaraan de student of zijn resultaten moet voldoen.

Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

ok annuleren
Videolezingen: The Human Microbiome

De video's zijn alleen per stuk te bestellen en af te rekenen. Maak hieronder je keuze.

Stel je vraag

Privacyvoorwaarden *

Intermittent Living

Breng met Leo een hele week door in Gorbea Natural Park, Spanje en leef volgens de filosofie van Intermittent Living.

Met slechts een beperkt aantal plekken, dus schrijf je nú in!

Loading...
Hotel Etxegana, Gorbea Natural Park in Spanje

Wegen Leo Pruimboom en Natura Foundation scheiden zich.

Nieuws - 1 september 2019

Hallo alle studenten, ex-studenten en toekomstige studenten,

Jullie weten allemaal waarschijnlijk al dat ik me gescheiden heb van Natura Foundation. Dat is in super goede stijl gedaan met maar 1 doel; de PNI de aandacht geven die het verdient. We gaan verder met groeien en nog meer evidence based worden. Onze wetenschappelijke commissie is zeer krachtig en dat heeft zijn weerslag op nog meer kwaliteit. Tot gauw bij een nieuwe cursus, een nascholing of als Intermittent Living Coach.

Leo Pruimboom

Maak kans!

Op een gratis plaats binnen de opleiding tot Intermittent Living Coach!

Bij inschrijving voor kPNI 1 of kPNI 2 ding je, via een loting door een onafhankelijke instelling, mee naar een gratis plaats voor de opleiding Intermittent Living Coach.

De opleiding wordt geheel intern verzorgd. Dit betekent dat de opleiding plaatsvindt in een hotel en dat je zowel theoretisch als praktisch een echte Intermittent Living coach wordt.

Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor de opleiding kPNI!

Meer informatie over de opleidingen

Let op: één gratis deelnemer per Intermittent Living Coach opleiding in België of Nederland.

Locaties en data

Lopende opleiding PNI Plus Master

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist
www.woudschoten.nl

Data
Module 4: 2, 3 & 4 sep 2019
Module 5: 7, 8 & 9 okt 2019
Module 6: 16, 17 & 18 dec 2019

--

Locatie
Mauritz Grand Café | Restaurant, Hotel, Salon
Landpoortstraat 24
4797 AN Willemstad
www.mauritzwillemstad.nl

Datum
Module 6: 17, 18 & 19 sep 2019

Bel mij terug

Vragen?

Leo belt je met plezier terug.
Privacyvoorwaarden *

Boeken als spreker